Zatvoriť
znak
Prihlásiť
Budú mať obecní a mestskí policajti výsluhové dôchodky? Tlačiť E-mail
p1070623_m.jpg

Vložené: Štvrtok, 10-01-2013 22:46:08

Dňa 9. januára 2013 sa zúčastnili traja príslušníci Mestskej polície Banská Bystrica na pracovnom stretnutí prezidenta Slovenskej Republiky Ivana Gašparoviča so zástupcami obecných a mestských polícií na pôde Prezidentského paláca (Grasalkovičov palác na Hodžovom námestí) v hlavnom meste Bratislava.

 


 

Pracovné stretnutie, ktorého sa banskobystrickí mestskí policajti, za Banskobystrický kraj, Pavol Slovák, zástupca náčelníka, Róbert Dianiška – odborný referent, Ľuboš Adamov – člen obvodu, vrátane Ivana Sandu – náčelníka MsP Veľký Krtíš zúčastnili, bolo zorganizované na základe žiadostí dvoch profesijných organizácií obecných a mestských polícií a to: Asociácie príslušníkov obecných polícií SR – predseda asociácie je Ing. Ľubomír Marjovič a Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska – prezident združenia je Mgr. Ján Andrejko.
V súčasnosti nie je Mestská polícia Banská Bystrica členom ani jednej  spomenutej profesijnej organizácie obecných a mestských polícií pôsobiacej na Slovensku, aj keď v minulosti bola členom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska.

Rozhodujúcou podmienkou pre účasť na tomto pracovnom rokovaní bola najmä morálna  a odborná rovina každého účastníka stretnutia a najmenej 15 rokov odslúžených v radoch obecnej či mestskej polície.
Hlavným bodom programu bolo to, že obecní a mestskí policajti ani dvadsať rokov po zriadení nemajú obdobné sociálne zabezpečenie, ako majú štátni policajti, vojaci, hasiči alebo iné ozbrojené zbory. Tieto zložky štátnej správy majú nárok aj na výsluhový dôchodok po odslúžení legislatívou schváleného počtu rokov, zatiaľ čo mestskí policajti nie. V súčasnosti však dochádza k zmenám tohto systému vzhľadom na jeho vysokú nákladovosť a zaťaženie štátneho rozpočtu.
Treba pripomenúť to, že obecným a mestským políciám boli zákonom č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii vymedzené kompetencie týkajúce sa najmä zabezpečovania obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

Z uvedeného vyplýva teda aj denný charakter a náplň práce príslušníkov obecných a mestských polícií, ktorú robia 365 dní v roku najmä pochôdzkovou alebo motorizovanou formou v uliciach obcí a miest, teda aj v Banskej Bystrici za každého počasia. Dovolíme si uviesť aj to porovnanie so štátnou políciou, že mestskí policajti majú omnoho viac pochôdzkárov ako štátna polícia a teda občania sa v uliciach nášho mesta stretávajú najmä s príslušníkmi mestskej polície. Podľa toho je teda možné usudzovať aj to, že všeobecne povedané mestskí policajti majú odslúžené v uliciach mesta, priamo v teréne, viac ako štátni policajti, pričom zabezpečujú najmä kontrolu dodržiavania verejného poriadku a sú mnohokrát prvým kontaktom privolávaní na miesta, kde dochádza k porušovaniu zákona. Teda je na mieste oprávnený nárok obecných a mestských policajtov na sociálne zabezpečenie, ktorého súčasťou je aj výsluhový dôchodok po dosiahnutí určitého roku života v náväznosti na počet odslúžených rokov v mestskej polícii. Je treba podotknúť tiež to, že príslušníci obecných a mestských polícií starnú a štruktúra útvarov neumožňuje taký profesijný postup ako je tomu napr. v Policajnom zbore alebo iných ozbrojených zboroch alebo štátnych inštitúciách silového charakteru. Ak teda nastupovali v roku 1991 do obecnej či mestskej polície 22 roční muži, v súčasnosti majú fyzický vek 44 - 45 rokov, mnohokrát zhoršené zdravie a následkom výkonu služby zrejme aj nálepku miestnej spoločnosti „mestský policajt“, ale nie ako pochvalu a úctu zo strany občanov či usvedčených priestupcov.  

Prezident republiky pán Ivan Gašparovič uznal požiadavku a argumenty zástupcov oboch profesijných organizácií obecných a mestských polícií a zúčastnených obecných a mestských policajtov a dal „zelenú“ ďalšiemu rokovaniu, ktoré by malo byť pripravené Združením miest a obcí Slovenska, s Úniou miest Slovenska v priebehu štvrťroka 2013, kde by sa komunikovalo na príprave legislatívy, pričom jedinou cestou je návrh a schválenie zákona poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Prezident republiky je ochotný komunikovať a podporiť túto aktivitu a odstrániť tak vnímanú diskrimináciu obecnými a mestskými policajtmi vo vzťahu k existujúcemu a funkčnému sociálnemu zabezpečeniu v systéme štátnej správy.

Banskobystrickí mestskí policajti sú si vedomí, že v súčasnosti je náročné predmetnú aktivitu ukončiť v priebehu troch mesiacov, alebo polroka, ale dôležité je najprv schválenie navrhovanej legislatívy v r. 2013 a až následne viazať určité percento finančných prostriedkov (asi 2% z určitého základu) odvádzané do Sociálnej poisťovne na individuálny účet obecných a mestských polícií a po splnení zákonných nárokov žiadať ich čerpanie po splnení všetkých zákonných nárokov v náväznosti na reálne možnosti rozpočtu Slovenskej republiky.

10.01.2013 - Pavol Slovák